OPĆI UVJETI PRODAJE ZA PROIZVODE TVRTKE HACH LANGE d.o.o. [EUROPA – UNIVERZALNI]

Ovim se dokumentom utvrđuju Opći uvjeti prodaje robe proizvedene i/ili isporučene te usluga pruženih od strane Hach Lange d.o.o. (u daljnjem tekstu "Hach") (vidi PRILOG 1 za detaljne podatke) koji su prodani neposrednom kupcu (u daljnjem tekstu "Kupac"). Naziv "Hach" odnosi se isključivo na Hach Lange d.o.o., a ne i na povezana društva, osim kada je to u ovome dokumentu izričito drugačije navedeno. Hach održava web stranicu https://hr.hach.com/ (u daljnjem tekstu "Web stranica"). Hach je trgovačko društvo registrirano u Republici Hrvatskoj pod matičnim brojem subjekta 070084711 i sa sjedištem na adresi Varaždin, Ivana Severa 20. PDV identifikacijski broj tvrtke Hach je HR05394150139. Ovim Općim uvjetima prodaje utvrđuju se prava, obveze i pravna sredstva Hacha i Kupca koja se primjenjuju na svaki ugovor o prodaji roba i/ili usluga tvrtke Hach (u daljnjem tekstu "Proizvodi"), osim kada je izričito drugačije navedeno u pisanom kupoprodajnom sporazumu potpisanom od strane odgovornih osoba Hacha i Kupca.

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA PRODAJE: Ovi Opći uvjeti prodaje primjenjuju se izravno na ponude, potvrde narudžbi i račune tvrtke Hach. Sljedeće radnje, ovisno o tome koja nastupi ranije, smatraju se prihvatom ponude, ali ne i protuponudom, kao i sklapanjem ugovora o prodaji (u daljnjem tekstu "Ugovor") sukladno ovim Općim uvjetima prodaje i uključujući iste: (i) izdavanje narudžbenice Kupca nakon ponude Hacha; (ii) potvrda narudžbe Kupca od strane Hacha; ili (iii) započinjanje ispunjenja narudžbe Kupca od strane Hacha u bilo kojem dijelu. Primjena bilo kojih odredaba i uvjeta, općih uvjeta nabave ili drugih uvjeta Kupca (neovisno o tome jesu li sadržani u dokumentaciji nabave Kupca (uključujući sučelja za elektroničku trgovinu)), ovime se izričito isključuje i stoga takvi uvjeti ne postaju sastavnim dijelom Ugovora. Ovim se Općim uvjetima prodaje uređuje i svaki oblik kupnje putem Web stranice i dostupni su u elektroničkom obliku na Web stranici. Kupac bi trebao ispisati primjerak ovih Općih uvjeta prodaje za buduću uporabu. Na sklapanje Ugovora putem Web stranice primjenjuje se sljedeće: predstavljanje Proizvoda na Web stranici tvrtke Hach ne smatra se pravno obvezujućom ponudom. Kupac daje ponudu Hachu za kupnju Proizvoda klikom na gumb "Pošalji" (ili neki drugi gumb namijenjen potvrdi kupnje) čime Kupac ujedno potvrđuje primjenjivost ovih Općih uvjeta prodaje. Hach šalje Kupcu e poruku kojom potvrđuje primitak njegove narudžbe (u daljnjem tekstu "E poruka o potvrdi narudžbe"). E poruka o potvrdi narudžbe je potvrda da je Hach primio narudžbu i ne predstavlja prihvaćanje ponude Kupca, osim ako Hach izričito ne prihvati narudžbu u svojoj E poruci o potvrdi narudžbe. Ugovor je sklopljen samo u slučaju kada Hach izričito prihvati ponudu Kupca ili pošalje Proizvod(e) Kupcu.

2. OTKAZIVANJE: Kupac može otkazati narudžbe servisa putem pisane obavijesti upućene devedeset (90) dana prije otkaza, a povrat sredstava bit će razmjeran trajanju plana održavanja, ako je takva obavijest upućena prije prvog preventivnog posjeta u svrhu održavanja. U slučaju otkazivanja nakon tog roka neće se izvršiti povrat sredstava. U slučaju otkazivanja ili isteka programa održavanja mogu se zaračunati naknade za ispitivanje i popravke. Hach može otkazati narudžbu u cijelosti ili u bilo kojem njezinom dijelu prije isporuke bez posljedica za njega ako narudžba uključuje bilo koji Proizvod za koji Hach ocijeni da nije u skladu s izvoznim i sigurnosnim zahtjevima, lokalnim zahtjevima certifikacije, ili drugim primjenjivim zahtjevima sukladnosti Proizvoda.

3. ISPORUKA: Isporuka se obavlja u skladu s pravilima Incoterms 2010 kako slijedi: (1) CPT imenovano mjesto odredišta za isporuke unutar EU i Švicarske; te (2) EXW mjesto proizvodnje tvrtke Hach (uključujući mjerodavnu izvoznu dokumentaciju) za isporuke izvan EU. Pravo vlasništva nad robom i proizvodima rada koji su pripremljeni za Kupca u tijeku pružanja usluga, prelaze na Kupca tek nakon što tvrtki Hach u cijelosti plati kupoprodajnu cijenu, naknadu za usluge ili drugu ugovorenu naknadu za tu robu ili usluge. Na zahtjev tvrtke Hach, Kupac će poduzeti komercijalno razumne napore i surađivati kako bi o vlastitom trošku ispunio bilo koje dodatne zahtjeve radi provedbe takvog prava pridržaja ili vlasništva. Osim ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, bočice koje se koriste za isporuku reagensa ostaju u vlasništvu Hacha i neće se smatrati otpadom. Kupac je dužan čuvati prazne bočice u sigurnom spremištu i učiniti ih dostupnima Hachu za preuzimanje uz prethodnu obavijest danu u razumnome roku.

4. VRIJEME ISPORUKE: Hach će poduzeti komercijalno razumne mjere kako bi isporučio Proizvode naručene u skladu s ovim Općim uvjetima unutar roka određenog u tekstu Ugovora, odnosno, ako rok nije određen, unutar uobičajenog roka tvrtke Hach potrebnom za isporuku Proizvoda prodanih u skladu s ovim Općim uvjetima. Na temelju prethodnog dogovora s Kupcem i uz dodatnu naknadu, Hach će izvršiti isporuku proizvoda na najbrži mogući način. Standardno vrijeme isporuke lokalno je radno vrijeme od ponedjeljka do petka, osim praznika i blagdana.

5. PREGLED ROBE I TROŠKOVI: Kupac je dužan robu isporučenu u skladu s Ugovorom pregledati i prihvatiti odmah po njezinom preuzimanju. U slučaju da roba ne odgovara bilo kojoj mjerodavnoj specifikaciji, Kupac će odmah obavijestiti Hacha o manama robe pisanim putem. Hach ima mogućnost izvršiti popravak ili zamijeniti neodgovarajuću robu, prema svojem izboru. Sve popravke Hach će izvršiti na lokaciji svoje tvornice opremljene stolovima za popravak. Kupac koji zahtjeva popravak u okviru jamstva dužan je kontaktirati Hach radi uputa o mjestu popravka i s time povezanom logistikom. Ako se radi o neodgovarajućoj robi, Hach će nadoknaditi prijevozne troškove od/do izvorne adrese kupnje u EU kada je prijevoz dogovoren s prioritetnim pružateljem prijevoznih usluga tvrtke Hach. Troškovi svih ostalih oblika prijevoza, kao i prijevoza i/ili popravaka izvan EU, kao i troškovi demontaže i montaže padaju na teret Kupca. Smatrat će se da je Kupac bez ikakvih primjedaba preuzeo robu isporučenu temeljem Ugovora ako takva pisana obavijest o manama robe ne bude dostavljena Hachu u roku od trideset (30) dana od dana isporuke. Navedeno se ne primjenjuje na bilo kakve skrivene nedostatke/mane robe. Kupac je dužan obavijestiti Hacha u pisanom obliku odmah nakon što otkrije nedostatak robe.

6. CIJENE I KOLIČINE NARUDŽBI: Sve cijene izražene su u kunama (osim u slučajevima kako je to naznačeno na potvrdi narudžbe za isporuke izvan Hrvatske) te se utvrđuju prema prethodno navedenim uvjetima isporuke. Cijene ne uključuju naknade za bilo kakve usluge kao što su osiguranje, naknade za posrednike, trošarine, poreze na promet, uporabu ili zalihe, uvozne ili izvozne carine, naknade za posebne financijske usluge, PDV, poreze na dohodak ili licencije, konzularne naknade, posebne dozvole ili licence, ili bilo koja druga davanja koja se tiču proizvodnje, prodaje, distribucije ili isporuke Proizvoda. Kupac je dužan platiti sva takva davanja ili dostaviti Hachu odgovarajuće isprave o oslobađanju od plaćanja istih, koja obveza traje i nakon izvršenja Ugovora. Hach pridržava pravo utvrditi minimalne količine za narudžbu i o tome dati uputu Kupcu. Ako Kupac zatraži isporuku dodatnih Proizvoda ili pružanje dodatnih usluga u odnosu na iznose ili vrste Proizvoda ili usluga dogovorenih u Ugovoru, ili ako se traže bitnije promjene Proizvoda ili usluga, Hach ima pravo na dodatnu pravičnu i odgovarajuću naknadu. U tom slučaju ne primjenjuju se odredbe Ugovora o fiksnim cijenama.

7. PLAĆANJA: Sva plaćanja obavljaju se u kunama, osim ako se stranke drugačije ne sporazumiju u pisanom obliku. Kod narudžbi putem interneta, kupoprodajna cijena dospijeva na naplatu u vrijeme i na način određen na Web stranici. Osim ako se stranke drugačije ne dogovore, računi za sve narudžbe dospijevaju na naplatu u roku od 30 DANA od primitka računa, bez obzira na eventualna kašnjenja zbog pregleda robe ili transporta. Plaćanja se obavljaju elektroničkim prijenosom novčanih sredstava na broj računa naznačen na računu tvrtke Hach. Za kupce s kojima do sada nije poslovao, Hach može tražiti plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom prije isporuke.

8. ELEKTRONIČKI PRIJENOSI NOVČANIH SREDSTAVA: Kupac i Hach svjesni su postojanja opasnosti od prijevare kod elektroničkog prijenosa novčanih sredstava u slučajevima kada pojedinci koji se predstavljaju kao poslovni subjekt traže hitno plaćanje u skladu s novim uputama za elektronički prijenos novčanih sredstava. Kako bi se izbjegla takva opasnost, Kupac je dužan usmeno potvrditi svaku novu ili promijenjenu uputu za elektronički prijenos novčanih sredstava pozivom na odgovarajući telefonski broj Hacha naznačen u PRILOGU 1, u razgovoru s Odjelom financija (potraživanja) tvrtke Hach prije nego što prenese bilo koji novčani iznos na temelju novih uputa za elektronički prijenos novčanih sredstava. Obje su stranke suglasne da neće mijenjati upute za elektronički prijenos novčanih sredstava i tražiti neodgodivo plaćanje temeljem novih uputa, već će umjesto toga dati odgodni rok od deset (10) dana kako bi se provjerile bilo kakve promjene u uputama za elektronički prijenos novčanih sredstva, prije nego što nastupi dospijeće nepodmirenih plaćanja prema novim uputama. Ako Kupac izvrši plaćanje na bilo koji novi broj računa, osim onog koji je Hach usmeno potvrdio u skladu s prethodno navedenim postupkom, takvo plaćanje neće osloboditi Kupca od njegove obveze plaćanja prema Hachu.

9. ZAKAŠNJENJE S PLAĆANJEM: Ako se plaćanje ne izvrši u roku od 30 dana od primitka računa, Hach ima pravo koristiti se svim pravnim sredstvima predviđenima zakonom, i pored toga ima pravo: (a) utvrditi povredu ugovorne obveze Kupca i otkazati Ugovor zbog kašnjenja; (b) zaustaviti sve buduće isporuke dok se ne izvrši plaćanje dospjelih obveza; (c) izvršiti buduće isporuke uz uvjet plaćanja prilikom narudžbe ili avansnog plaćanja, čak i u slučaju kada su dospjele obveze plaćene; (d) zaračunati zakonske zatezne kamate, kao i eventualne troškove skladištenja i/ili čuvanja zaliha; (e) zatražiti paušalni iznos u visini utvrđenoj zakonom (f) zatražiti povrat isporučenih neplaćenih Proizvoda; (g) zatražiti naknadu svih troškova povrata uključujući opravdane odvjetničke troškove; ili (h) primijeniti kombinaciju svih prethodno navedenih prava i pravnih sredstava u skladu sa zakonom. Kupac nema pravo prebijati novčane iznose koje duguje temeljem Ugovora s bilo kojim drugim novčanim iznosima, neovisno o tome jesu li oni već utvrđeni ili nisu, a koji proizlaze iz drugih transakcija s Hachom ili s njime povezanim društvima. Ako Hach razumno procijeni da se Kupac nezadovoljavajuće odnosi prema svojim financijskim obvezama, Hach ima pravo zatražiti plaćanje u gotovini ili drugo sredstvo osiguranja plaćanja. Ako Kupac ne postupi po opisanom zahtjevu, Hach može takvu povredu smatrati osnovanim razlogom za raskid Ugovora, u kojem slučaju Hach ima pravo zaračunati naknadu za otkazivanje. Ako nad Kupcem bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili Kupac prestane postojati, to će se smatrati povredom Ugovora i Hach ima pravo koristiti se sredstvima osiguranja radi odvojenog namirenja iz navedenih sredstava osiguranja.

10. OGRANIČENO JAMSTVO: Hach jamči da je roba prodana temeljem Ugovora potpuno ispravna, kako u pogledu materijala, tako i u pogledu izrade, te će, pod uvjetom da se ona koristi sukladno uputama o korištenju i održavanju proizvođača, ispuniti svaki izričiti pisani zahtjev iz jamstva koji se odnosi na određenu kupljenu robu. Jamstveni rok za robu iznosi dvadeset četiri (24) mjeseca od dana isporuke, osim ako u mjerodavnom Hachovom priručniku za dotičnu robu nije izričito naveden kraći ili dulji rok, u kojem se slučaju primjenjuje takav kraći ili dulji rok. Hach jamči ispravnost popravljene robe temeljem Ugovora na rok od devedeset (90) dana od završetka popravka. Hach pri popravku može koristiti nove ili reparirane dijelove ako su oni funkcionalni u istoj mjeri kao i novi dijelovi. Hach pridržava pravo izdati račun po cijeni iz cjenika za sve dijelove koji su zamijenjeni tijekom posjeta u svrhu održavanja, a koji su zamijenjeni zbog uobičajenog trošenja i ako Kupac prihvati plaćanje takvih dijelova. Zamjenski dijelovi imaju jamstvo za nedostatke na rok od devedeset (90) dana ili tijekom preostalog izvornog jamstvenog roka za popravljenu robu, ako on još traje, ovisno o tome koji je od ova dva roka dulji. Nefunkcionalni dijelovi koje je Hach popravio postaju vlasništvo Hacha. Jamstvo ne obuhvaća potrošne dijelove, kao što su, primjerice, reagensi, baterije, galvanski elementi i žarulje. Sva ostala jamstva, garancije, jamstveni uvjeti i slično, bilo izričiti ili implicitni, koji postoje temeljem nekog propisa, zakona, komercijalne uporabe ili po drugačijoj osnovi, uključujući implicirana jamstva pogodnosti za prodaju ili prikladnosti za neku određenu svrhu, ovime su isključeni. U slučaju da Proizvod nije sukladan uvjetima iz ovoga Ograničenog jamstva, Kupac ima pravo na zamjenu Proizvoda, njegov popravak, davanje kredita u vrijednosti neispravnog proizvoda ili povrat novčanih sredstava, prema razumnom odabiru Hacha. U vezi s raspodjelom troškova logistike u slučaju popravka i zamjene, vidi točku 5. PREGLED ROBE I TROŠKOVI. Smatrat će se da je svrhu ovoga jamstva moguće ispuniti tako dugo dok je Hach spreman osigurati takvu zamjenu, kredit ili povrat novčanih sredstava. Hach pridržava prava isključiti iz jamstva Proizvode koje nisu stavili u pogon tehničari tvrtke Hach ili ovlašteni distributer proizvoda tvrtke Hach. Svi troškovi popravka takvih Proizvoda padaju na teret Kupca.

11. ODGOVORNOST ZA ŠTETU: Odredbe o odgovornosti za štetu odnose se na stranku, njezina pravnog sljednika, asignatara, povezanu osobu, direktora, službenika i zaposlenika (u daljnjem tekstu: "Povezane osobe"). Hach je odgovoran i dužan je braniti, naknaditi štetu i osloboditi od odgovornosti Kupca i njegove Povezane osobe u slučaju bilo kakvih gubitaka, zahtjeva, troškova ili štete koji bi mogli nastati uslijed nesreće, ozljede, oštećenja ili smrtnog slučaja, ako Hach povrijedi obveze iz Ograničenog jamstva. Obveza naknade štete postoji pod uvjetom da je i Kupac odgovoran i dužan braniti, naknaditi štetu i osloboditi od odgovornosti Hacha i njegove Povezane osobe u slučaju bilo kakvih gubitaka, zahtjeva, troškova ili štete koji bi mogli nastati uslijed nesreće, ozljede, oštećenja ili smrtnog slučaja do kojeg dođe uslijed nemara ili pogrešnog načina korištenja ili pogrešne primjene bilo koje robe ili usluga od strane Kupca i njegovih Povezanih osoba.

ZAŠTITA PRAVA PATENTA: Sukladno odredbama o ograničenju odgovornosti iz ovih Općih uvjeta, Hatch će u vezi s dizajnom ili načinom izrade svojeg proizvoda naknaditi Kupcu svaku štetu i troškove koje pravomoćno utvrdi nadležni sud povodom tužbe radi povrede bilo kojeg europskog prava patenta za Proizvode koje Hach prodaje Kupcu za krajnju uporabu na području Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, koja je podnesena nakon datuma isporuke isključivo zbog prodaje ili redovne uporabe bilo kojeg Proizvoda prodanog Kupcu temeljem Ugovora, te naknaditi Kupcu razumne izdatke koji mu nastanu u vezi s obranom od takve tužbe ako Hach ne preuzme obranu, pod uvjetom da Kupac odmah obavijesti Hacha o takvoj tužbi i ponudi Hachu (i) da u potpunosti preuzme vođenje toga postupka kada se on vodi isključivo u vezi s Hachovim Proizvodima, ili (ii) da na drugi način surađuje u takvom postupku ako se radi i o proizvodima koji nisu Hachovi. Hachovo jamstvo u pogledu uporabe patenta primjenjuje se samo u slučaju da povreda prava patenta proizlazi isključivo iz uporabe Proizvoda sukladno njihovoj namjeni prema Hachovim uputama. U slučaju da se u sudskom postupku utvrdi da Proizvod predstavlja povredu prava patenta i naloži se prestanak njegove uporabe, Hach će na svoj trošak i prema svojem izboru, osigurati Kupcu pravo na nastavak korištenja navedenih Proizvoda ili ih zamijeniti Proizvodima kojima se ne čini povreda prava patenta, ili ih prilagoditi na način kojim neće povređivati prava patenta trećih osoba, ili takve Proizvode povući iz uporabe i Kupcu nadoknaditi kupoprodajnu cijenu (umanjenu za amortizirani iznos) i prijevozne troškove. Ove opcije predstavljaju jedine i isključive obveze Hacha u slučaju kada Proizvodi predstavljaju povredu prava patenta trećih osoba. Kupac u istom, prethodno opisanom opsegu odgovornosti koji ima prema Hachu, pristaje obraniti, naknaditi štetu i osloboditi Hach od odgovornosti u slučaju povrede prava patenta za (x) bilo koju robu proizvedenu prema Kupčevom dizajnu, (y) usluge pružene sukladno Kupčevim uputama, ili (z) Hachove Proizvode kada se isti koriste u kombinaciji s drugim uređajima, dijelovima ili softverom koji nije isporučen od strane Hacha temeljem Ugovora.

12. ZAŠTITNI ZNAKOVI I DRUGE OZNAKE: Kupac ne smije uklanjati ili prepravljati bilo kakve oznake proizvođača ili brojeve patenta koji se nalaze na Proizvodima ili unutar njih, uključujući serijske brojeve ili zaštitne znakove na natpisnim pločicama ili lijevanim, zavarenim ili ugrađenim dijelovima.

13. SOFTVER. Sav licencirani softver, čije korištenje Hach odvojeno daje na raspolaganje, predmet je posebnog(ih) sporazuma o uvjetima korištenja softverskog medija (koji sporazum će Hach omogućiti Kupcu na njegov zahtjev prije sklapanja Ugovora kako je to opisano u ovim Općim uvjetima). U slučaju da za korištenje pojedinog softvera nema odgovarajućeg sporazuma, kao i za svaki drugi softver, Hach odobrava Kupcu samo osobnu, neekskluzivnu licencu za pristup i uporabu softvera čije je korištenje Hach omogućio s prodajom Proizvoda temeljem Ugovora, u mjeri koja je potrebna za optimalno korištenje Proizvoda. Dio softvera može biti softver otvorenog koda, ali i u tom slučaju Kupac se mora pridržavati odredaba i uvjeta posebne licence pod kojima je taj softver dostupan korisnicima. Kupac je suglasan da ga obvezuju svi takvi sporazumi o licenci. Licencna prava zadržava(ju) davatelj(i) licencije.

14. VLASNIČKI PODACI; ZAŠTITA PODATAKA: “Vlasnički podatak” odnosi se na sve podatke, tehničke podatke ili know-how u bilo kojem obliku, uključujući pisanu dokumentaciju, podatke koji se čuvaju u strojno čitljivom obliku, podatke koji su sadržani u fizičkim komponentama, topografske podatke, dizajn ili na drugi način, koje Hach smatra vlasničkima, uključujući, ali ne ograničavajući se na priručnike za popravljanje i održavanje. Kupac i njegovi poslovni partneri, zaposlenici i zastupnici dužni su čuvati povjerljivost svih takvih Vlasničkih podataka do kojih su izravno ili neizravno došli od Hacha te se obvezuju da ih bez pisanog odobrenja Hacha neće proslijediti ili otkriti, koristiti ih za proizvodnju, nabavu, popravak ili baždarenje Proizvoda ili sličnih proizvoda, ili omogućiti proizvodnju, popravak, kalibriranje ili nabavu takvih proizvoda iz bilo kojeg drugog izvora, niti ih reproducirati ili na drugi način prisvojiti. Svi takvi Vlasnički podaci ostaju vlasništvo Hacha. Kupac, njegovi poslovni partneri, zaposlenici ili zastupnici ne stječu prava ili licence, bilo izričito ili implicitno, u vezi s Vlasničkim podacima ili patentima, odn. drugim vlasničkim pravima Hacha, osim prava na ograničeno korištenje licencijama prema zakonu. U pogledu osobnih podataka koje Kupac pruža Hachu, Kupac jamči da je ovlašten dati i otkriti takve podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na pribavu informirane privole ispitanika. Hach će upravljati podacima Kupca i osobnim podacima u skladu s Politikom privatnosti koja se nalazi na web stranici https://hr.hach.com/privacypolicy i na koju upućuju i ovi Opći uvjeti.

15. IZMJENE I DODATNE NAKNADE: Hach pridržava pravo na izmjene u dizajnu ili poboljšanja na svakom proizvodu istog razreda u kojem su i Proizvodi isporučeni temeljem Ugovora, bez odgovornosti ili obveze na uključivanje tih izmjena ili poboljšanja u Proizvode koje je naručio Kupac, osim ako to bude u pisanom obliku dogovoreno prije datuma isporuke Proizvoda. Ako Kupac zatraži isporuku dodatnih ili drugačijih Proizvoda, Hach ima pravo na dodatnu pravičnu i odgovarajuću naknadu. Odredbe u narudžbi Kupca koje bi od toga odstupale (uključujući npr. fiksne cijene), ne primjenjuju se. Usluge koje Hach mora izvršiti temeljem bilo kojeg od uvjeta navedenih u nastavku podliježu dodatnim naknadama za rad, transport i dijelove: (a) preinake opreme koje Hach nije pisano odobrio; (b) oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili rukovanjem, uslijed nezgode, nepažnje, strujnog udara ili rada u okolini ili na način za koji roba nije namijenjena, ili koji nije u skladu s Hachovim uputama za rad; (c) korištenje dijelova ili dodatne opreme koji nisu nabavljeni od Hacha; (d) oštećenja koja su rezultat ratnih aktivnosti, terorizma ili prirodnih nepogoda; (e) usluge izvan standardnog radnog vremena; (f) pripremni radovi na lokaciji koji nisu dovršeni prema ponudi; ili (g) svi popravci potrebni kako bi se osiguralo da oprema odgovara specifikacijama proizvođača nakon aktiviranja sporazuma o servisiranju.

16. PRISTUP LOKACIJI / PRIPREMA / ZAŠTITA NA RADU / ZAŠTITA OKOLIŠA: Radi izvršenja usluga servisa od strane Hacha, Kupac odobrava neposredan pristup opremi. Kupac snosi punu odgovornost za izradu sigurnosnih kopija ili drugi način zaštite od gubitka podataka, oštećenja ili uništenja prije izvršenja usluga. Kupac preuzima odgovornost za nadzor svojih prostora, uključujući i dijelove prostora u kojima Hachovi zaposlenici ili kooperanti obavljaju servis, popravak ili rad na održavanju. Kupac će osigurati poduzimanje svih mjera zaštite i sigurnosti uvjeta rada, mjesta rada i instalacija za vrijeme pružanja usluga. Kupac proizvodi sav nastali otpad, uključujući, ali bez ograničenja opasan otpad. Kupac je sam dužan osigurati zbrinjavanje otpada o vlastitom trošku. Kupac će, na svoj trošak, osigurati Hachovim zaposlenicima i kooperantima koji rade u njegovim prostorima, sve informacije i obuku koja je potrebna za rad na siguran način u skladu s aktima Kupca. Ako se oprema koju je potrebno servisirati nalazi u okolini koja nije sigurna, Kupac je sam dužan učiniti opremu dostupnom u okolini u kojoj će biti osigurana sigurnost Hachovih servisera i u kojoj uvjeti neće nepovoljno utjecati na njihovu mogućnost izvođenja servisnih radova. Hachovi serviseri nisu dužni obavljati servis u okolini koja nije sigurna za rad i Kupac će snositi troškove svakog servisnog posjeta koji je prekinut zbog neispunjavanja ovih sigurnosnih obveza, kao i troškove povratnog posjeta potrebnog za završetak radova. Ako Kupac zatraži od Hachovih zaposlenika ili kooperanata da pohađaju obuku radi upoznavanja sa zaštitom na radu ili mjerama sigurnosti koje organizira Kupac, Kupac je dužan nadoknaditi Hachu standardnu satnicu i troškove nastale uslijed takve obuke. Sudjelovanje na takvoj obuci ili njezin završetak ne stvara niti proširuje bilo koje jamstvo ili obvezu Hacha i ne može biti razlog za izmjenu, dopunu, ograničenje ili zamjenu bilo kojeg dijela ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora.

17. OGRANIČENJA UPOTREBE: Kupac ne smije upotrebljavati Proizvode za bilo koju svrhu, osim one koja je određena Hachovim katalozima ili dokumentacijom. Kupac ne smije upotrebljavati Proizvode za lijekove, aditive za prehranu, hranu, kozmetiku ili u medicinske svrhe za ljude ili životinje, ako za to nema pisanu uputu Hacha. Kupac ni u kojem slučaju ne smije bilo koji Proizvod koristiti za bilo koju primjenu za koje je potrebno posebno odobrenje za medicinski uređaj, osim i samo u mjeri u kojoj Proizvod ima takvo odobrenje. Sva jamstva odobrena od strane Hacha neće važiti ako se bilo koja roba koristi u bilo koju svrhu koja nije dopuštena ovim Općim uvjetima.

18. IZVOZNE I UVOZNE DOZVOLE I SUKLADNOST SA ZAKONOM: Kupac nije zastupnik ni predstavnik tvrtke Hach i ne smije se na taj način predstavljati, neovisno o okolnostima, osim u slučaju i samo u mjeri u kojoj ga je Odjel za usklađenost tvrtke Hach formalno provjerio i kada je od Hacha primio posebno pismo potpisano od strane ovlaštene osobe u kojem se određuje opseg i ograničenja takvog odobrenja. Kupac je dužan pribaviti sve potrebne izvozne ili uvozne dozvole, osim ako drugačije nije određeno Ugovorom. Hach izjavljuje da će svi Proizvodi koji se isporučuju temeljem Ugovora biti proizvedeni i isporučeni u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima. Kupac je dužan postupati u skladu sa svim zakonima i propisima koji se primjenjuju na instalaciju ili uporabu svih Proizvoda, što uključuje i sve zakone i propise koji reguliraju nadzor nad uvozom i izvozom robe, a primjenjuju se na području Hrvatske, SAD-a, EU-a ili bilo koje druge države koja ima odgovarajuću nadležnost. Kupac je dužan osigurati sve potrebne izvozne dozvole koje se odnose na svaki naknadni izvoz, ponovni izvoz, prijenos i korištenje svih Proizvoda i tehnologije koji se isporučuju temeljem Ugovora. Kupac ne smije prodavati, prenositi, izvesti ili ponovno izvesti bilo koji Hachov Proizvod ili tehnologiju za upotrebu ili aktivnosti koje uključuju stvaranje, razvoj, proizvodnju, uporabu ili skladištenje nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja ili naoružanja, niti smije upotrebljavati Hachove proizvode ili tehnologiju u prostorima u kojima bi se obavljale aktivnosti u vezi navedenog naoružanja. Kupac će se pridržavati svih lokalnih, nacionalnih i ostalih zakona svih nadležnosti koji se globalno odnose na suzbijanje korupcije, podmićivanja, iznude, prijevare ili slično, a koji su primjenjivi na poslovne aktivnosti Kupca u vezi s Ugovorom. Kupac se obvezuje da neće nuditi, obećati, isplatiti ili prenijeti, izravno ili neizravno, od strane bilo koje fizičke ili pravne osobe, nikakvu novčanu ili nenovčanu uslugu, bilo kojem državnom službeniku, državnom zaposleniku, zaposleniku državnog poduzeća ili društva makar u djelomičnom vlasništvu države, političkoj stranci, dužnosniku političke stranke ili kandidatu za bilo koju dužnost u vlasti ili političkoj stranci, kako bi navedene osobe ili organizacije naveo da iskoriste svoj autoritet ili utjecaj radi pribavljanja ili zadržavanja bilo kakve nepripadne poslovne koristi za Kupca ili za Hach, ili druge pogodnosti koje imaju svrhu ili se u javnosti mogu smatrati koruptivnim aktivnostima, prihvaćanjem ili pristankom na iznudu, prijevarom ili drugim nezakonitim ili neprikladnim sredstvom za dobivanje posla ili druge nepripadne koristi u vezi s ispunjavanjem aktivnosti Kupca povezanim s Ugovorom. Hach poziva Kupca da prijavi svaku povredu zakona, propisa ili Hachovih Standarda postupanja (u daljnjem tekstu "SOC") za koje sazna u vezi s Ugovorom. Pogledajte http://danaher.com/integrity-and-compliance i www.danaherintegrity.com za primjerak SOC-a i pristup Hachovom portalu za pomoć.

19. VIŠA SILA: Hach će biti oslobođen svojih obveza iz Ugovora u opsegu koji je prouzročen radnjama ili propustima koji su izvan njegova nadzora, uključujući, ali ne ograničavajući se na državna embarga, blokade, zaplijene ili zamrzavanje sredstava, odbijanje ili kašnjenje u izdavanju izvoznih ili uvoznih dozvola ili njihovo povlačenje, kao i bilo koje druge mjere tijela vlasti; požare, poplave, ekstremne vremenske nepogode, kao i druge utjecaje vanjskih sila; karantene; štrajkove ili obustave rada; ulične nerede; sukobe; pobune; građanske neposlušnosti ili kriminalne ili terorističke akte; rat; nestašice sirovina ili kašnjenja isporuka od strane trećih osoba prema Hachu. U slučaju nastupanja bilo koje okolnosti više sile, rok isporuke ili plaćanja, kao i plaćanja putem akreditiva, produljuje se za vrijeme koliko su trajale okolnosti zbog kojih je nastupio zastoj. Ako uvjeti više sile traju dulje od šest mjeseci, Hach može, prema vlastitom izboru, otkazati Ugovor bez obveze naknade štete i odgovornosti za propuste ili povredu Ugovora.

20. ZABRANA PRIJENOSA I POSLJEDICE PROPUŠTANJA: Kupac ne smije prenijeti ni ustupiti Ugovor ili bilo koje pravo ili interes koji iz njega proizlazi bez Hachove prethodne pisane suglasnosti. Propuštanja ugovornih strana da ustraju na ispunjenju neke obveze iz Ugovora ili da se koriste pravima i pogodnostima koja iz Ugovora proizlaze, ili odustajanje od povrede odredaba i uvjeta Ugovora neće se smatrati odustajanjem od ugovornih odredaba, prava ili pogodnosti te takva propuštanja ni na koji način ne utječu na pravnu valjanost tih odredaba, prava i pogodnosti.

21. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: Hach i njegove Povezane osobe ni u kojem slučaju neće biti odgovorne Kupcu za bilo kakve posebne, izvanredne, slučajne ili posljedične štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu ili gubitak imovine različite od Proizvoda kupljenih temeljem Ugovora; štete nastale tijekom instalacije, popravka ili zamjene; izgubljenu zaradu, dobit ili propuštenu poslovnu priliku; gubitke uslijed nekorištenja; gubitke uslijed nedostupnosti Proizvoda ili pogrešnih podataka o dimenzijama proizvoda; troškove zamjenskih proizvoda; potraživanja Kupčevih klijenata za sve navedene slučajeve, neovisno o načinu njihova nastanka i o tome pozivaju li se na jamstvo, ugovor i/ili propust (uključujući nemar, objektivnu odgovornost, ili nešto drugo). Opseg odgovornosti Hacha i njegovih Povezanih osoba koji proizlazi iz ispunjenja ili neispunjenja Hachovih obveza iz Ugovora, povezanih s projektiranjem, proizvodnjom, prodajom, isporukom i/ili upotrebom Proizvoda, ne može ni u kojem slučaju prelaziti dvostruki iznos cijene plaćene Hachu za isporučene Proizvode.

22. MJERODAVNO PRAVO I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA: Na strukturu, tumačenje i provedbu ovih Općih uvjeta prodaje, kao i Ugovora i svih transakcija provedenih u skladu s njima, primjenjuju se hrvatski zakoni uz isključenje primjene Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) i njezinih načela ili odredaba o sukobu zakona. Ako bi koja odredba Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta prodaje bila u suprotnosti s državnim ili lokalnim propisima bilo koje zemlje, navedena odredba smatrat će se ništetnom i bez utjecaja na valjanost ostalih odredaba ugovora. Ako Hach i Kupac nisu drugačije posebno dogovorili u pisanom obliku, za eventualne sporove koje stranke ne uspiju riješiti, a povezani su s Ugovorom, utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

23. CJELOVITOST OPĆIH UVJETA I IZMJENE: Ovi Opći uvjeti prodaje, zajedno s Ugovorima sačinjenima kako je ovdje opisano (koji sadrže ove Opće uvjete prodaje) smatraju se cjelovitim ugovorom između stranaka i imaju prednost u primjeni pred svim ranijim ugovorima ili izjavama, bez obzira jesu li bili u usmenom ili pisanom obliku. Hach se neće smatrati obveznim primjenjivati bilo kakve izmjene ili modifikacije ovih Općih uvjeta prodaje ili bilo kojeg Ugovora, ako isti nisu sačinjeni u obliku pisane isprave u kojoj se određeno navodi da se njome mijenjaju ovi Opći uvjeti prodaje i/ili određeni Ugovor i ako nisu potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe Hacha. Hach se neće smatrati obveznim primjenjivati bilo kakve dodatne ili nesukladne Uvjete prodaje Kupca, neovisno o tome mijenjaju li se takvim odredbama i uvjetima u bitnoj mjeri ovi Opći uvjeti te neovisno od prihvaćanju narudžbe Kupca od strane Hacha za opisanu robu i usluge.