Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros softver za upravljanje procesom | HachClaros Process Management

Rješenja za kontinuirano upravljanje postupkom omogućavaju vam upravljanje postupcima obrade u stvarnom vremenu, istovremeno održavajući usklađenost postrojenja i osiguravajući neprestano učinkovit rad pogona. Upravljanje postupkom nikad nije bilo tako jednostavno.

See Claros Solutions

Koje postupke želite poboljšati?Željeli biste imati bolji uvid u svoj postupak u stvarnom vremenu?

Brine li vas sukladnost po pitanju otklanjanja BPK (BOD) / KPK (COD)?

Imate li problema s taloživošću mulja koji vam uzrokuju zabrinutost u vezi sa sukladnošću?

Želite li smanjiti energetske troškove aeracije?

Ciljate li na fiksnu vrijednost suspendiranih tvari u smjesi tekućina (MLSS) ili podešavate starost mulja (SRT)?

Na temelju podataka u stvarnom vremenu, kao što su oni o protoku, ukupnom organskom ugljiku (TOC), otopljenom kisiku (DO) i suspendiranim tvarima u smjesi tekućina (MLSS), sustavi na kojima se nalazi Claros Process Management kontinuirano prate stvarno priljevno opterećenje i uvjete u pogonu. Primjenom tih procjena izračunavaju se dinamičke zadane vrijednosti, uključujući one za doziranje vanjskih izvora hranjivih tvari, intenzitet aeracije i starost mulja, kako bi se osigurala usklađenost i zajamčio neprestano učinkovit rad pogona.


Odgovarajuća rješenja:

Doziranje hranjivih tvari (RTC-C/N/P)

Pravilna ravnoteža elemenata C/N/P ključna je za biološku obradu otpadnih voda. Sustav RTC C/N/P tvrtke Hach optimizira doziranje hranjivih tvari kao što su urea i fosforna kiselina u pogonima za obradu industrijskih otpadnih voda te tako osigurava sukladnost u pogledu KPK (COD) / BPK (BOD), NH 4 i PO 4. Trošak ispuštanja efluenta i dodanih kemikalija svodi se na apsolutni minimum.


Starost mulja (RTC-SRT)

Ispravna starost mulja i razina suspendiranih tvari u smjesi tekućina u aeracijskom bazenu temeljni su za postizanje sukladnosti i energetski učinkovitu obradu. Sustav RTC-SRT tvrtke Hach automatski prilagođava otpadni aktivni mulj kako bi osigurao idealnu starost mulja (SRT) i koncentraciju suspendiranih tvari u smjesi tekućina (MLSS), čime osigurava stabilno otklanjanje BPK (BOD) / KPK (COD) i sprječava neželjenu nitrifikaciju.


Logika najotvorenijeg ventila (Most Open Valve) za otopljeni kisik (DO) (RTC-MOV)

Energetski učinkoviti sustavi za aeraciju (ventilatori i ventili) osiguravaju i distribuiraju procesni zrak pri minimalnom tlaku zraka u cjevovodu i s minimalnim gubitkom tlaka kroz ventile za zrak. Sustav RTC-MOV tvrtke Hach regulira koncentraciju otopljenog kisika (DO) u maks. 16 različitih zona određivanjem zadanih vrijednosti za odgovarajuće položaje ventila za zrak i za tlak u cjevovodu (ili protok zraka). Rezultat je smanjenje troškova i maksimalno raspoloživ procesni zrak tamo gdje je najpotrebniji.


Prilagođena rješenja

Niste pronašli rješenje koje sasvim zadovoljava vaše potrebe? Kontaktirajte nas kako bismo mogli porazgovarati o potencijalnim mogućnostima za vaše konkretne izazove.Željeli biste imati bolji uvid u svoj postupak u stvarnom vremenu? Znate li svoj maksimalni kapacitet nitrifikacije i trenutno potrebnu stopu?

Brine li vas sukladnost u obradi amonijaka ili ukupnog dušika?

Primjenjujete li statične koncentracije otopljenog kisika (DO) ili ih podešavate na temelju opterećenja?

Primjenjujete li fiksno/anoksično vrijeme ili volumen, ili se prilagođavate na temelju stvarnih zahtjeva u pogledu pročišćavanja?

Ciljate li na fiksnu vrijednost suspendiranih tvari u smjesi tekućina (MLSS) ili podešavate starost mulja (SRT)?

Na temelju podataka u stvarnom vremenu, kao što su oni o protoku, NH 4-N, NH 3-N, otopljenom kisiku (DO) i suspendiranim tvarima u smjesi tekućina (MLSS), sustavi na kojima se nalazi Claros Process Management kontinuirano prate stvarno priljevno opterećenje i radnu učinkovitost pogona. Primjenom tih procjena izračunavaju se dinamičke zadane vrijednosti, uključujući one za koncentracije otopljenog kisika (DO), intenzitet aeracije, unutarnju recirkulaciju, vrijeme anoksičnog stanja ili starost mulja, kako bi se osigurala usklađenost i zajamčio neprestano učinkovit rad pogona.


Odgovarajuća rješenja:

Nitrifikacija i denitrifikacija primjenom regulacije uključivanja/isključivanja (RTC-N/DN)

Zadovoljavanje uvjeta u pogledu graničnih vrijednosti ukupnog dušika (TN) u efluentu naizmjeničnih postrojenja može biti vrlo zahtjevno. Različitim uvjetima priljeva teško se može upravljati ako su vremenska razdoblja za nitrifikaciju i denitrifikaciju fiksna. Sustav RTC-N/DN utvrđuje optimalna razdoblja za nitrifikaciju i denitrifikaciju temeljem kontinuiranog mjerenja NH 4-N i NO 3-N. Time se eliminacija dušika maksimalno povećava, a energija aeracije maksimalno smanjuje.


Sequencing Batch Reactor (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Sekvencijalni šaržni reaktor (SBR) (RTC-N/DNSBR) Zadovoljavanje uvjeta u pogledu graničnih vrijednosti ukupnog dušika (TN) u efluentu naizmjeničnih postrojenja može biti vrlo zahtjevno. Različitim uvjetima priljeva teško se može upravljati ako su vremenska razdoblja za nitrifikaciju i denitrifikaciju fiksna. Sustav RTC-N/DNSBR, koji je osmišljen za naizmjenične sekvencijalne šaržne reaktore, utvrđuje optimalna razdoblja za nitrifikaciju i denitrifikaciju temeljem kontinuiranog mjerenja NH 4-N i NH 3-N. Time se eliminacija dušika maksimizira, a energija aeracije minimizira.


Simultana nitrifikacija/denitrifikacija (RTC-SND)

Zadovoljavanje uvjeta u pogledu graničnih vrijednosti ukupnog dušika (TN) u efluentu postrojenja sa simultanom nitrifikacijom može biti vrlo zahtjevno. Različitim uvjetima priljeva teško se može upravljati ako su volumeni za nitrifikaciju i denitrifikaciju fiksni. Sustav RTC-SND utvrđuje optimalni aerobni i anoksični volumen temeljem kontinuiranog mjerenja NH NH4-N i NH NH3-N. Time se eliminacija dušika maksimalno povećava, a energija aeracije maksimalno smanjuje.


Nitrifikacija (RTC-N)

Zadovoljavanje uvjeta u pogledu graničnih vrijednosti NH 4-N u efluentu postrojenja za nitrifikaciju opremljenog cijevnim reaktorima može biti vrlo zahtjevno. Različitim uvjetima priljeva teško se može upravljati ako je koncentracija otopljenog kisika (DO) u aeracijskom bazenu fiksna. Na temelju izmjerenog priljevnog opterećenja za NH 4-N i koncentracije NH 4-N u efluentu N-RTC izračunava zadane vrijednosti za otopljeni kisik (DO), čime omogućava neposredno reagiranje na promjene priljevnog opterećenja i preciznu regulaciju koncentracije NH 4-N u efluentu do željene zadane vrijednosti. Time se osigurava sukladnost u pogledu NH 4-N, dok se energija aeracije maksimalno smanjuje.


Most Open Valve DO Control (RTC-MOV)

Energy efficient aeration systems (blowers and valves) provide and distribute the process air at a minimum air pressure in the manifold and a minimum pressure loss across the air valves. The Hach RTC-MOV system controls the DO concentration in up to 16 different zones by providing set points for the corresponding air valve positions and for the manifold pressure (or airflow). The result is reduced costs and maximum available process air where it is needed most.


Denitrifikacija (RTC-DN)

Zadovoljavanje uvjeta u pogledu graničnih vrijednosti ukupnog dušika (TN) u efluentu pogona za obradu otpadnih voda iziskuje optimalno iskorištavanje raspoloživog kapaciteta denitrifikacije. U slučaju pogona s unutarnjom recirkulacijom to znači da se samo minimalna količina otopljenog kisika (DO) mora prenijeti iz zone nitrifikacije u zonu denitrifikacije. To se teško može postići s unutarnjom recirkulacijom čija je brzina protoka fiksna ili je proporcionalna u odnosu na priljev. Sustav RTC-DN osmišljen je za pogone s unutarnjom recirkulacijom, a omogućava iskorištavanje raspoloživog kapaciteta denitrifikacije reguliranjem denitrifikacije efluenta s koncentracijom NH 3-N ili aeracije efluenta do željene zadane vrijednosti. Kako bi se olakšala denitrifikacija, po potrebi se može regulirati i doziranje vanjskih izvora ugljika. Time se može olakšati postizanje sukladnosti po pitanju vrijednosti ukupnog dušika (TN), a potencijalni se troškovi vanjskog ugljika maksimalno smanjuju.


Denitrifikacija – oscilirajuća (swing) zona (RTC-SZ)

Upravljački uređaj oscilirajuće zone u kombinaciji sa sustavom RTC-N osigurava maksimalnu raspoloživost DN volumena. Opterećenje pogona zatim omogućuje sigurnu redukciju volumena nitrifikacije. 1. zona trake za aeraciju može se pouzdano prebaciti na anoksičnu, čime se uvelike povećava denitrifikacijski potencijal pogona. Također, to se može upotrijebiti za uvođenje/proširenje selektorske zone u pogone kako bi se poboljšala taloživost mulja.


Starost mulja (RTC-SRT)

Ispravna starost mulja i razina suspendiranih tvari u smjesi tekućina (MLSS) u aeracijskom bazenu temeljni su za postizanje sukladnosti i energetski učinkovitu obradu. Sustav RTC-SRT tvrtke Hach automatski prilagođava otpadni aktivni mulj kako bi osigurao idealnu starost mulja (SRT) i koncentraciju suspendiranih tvari u smjesi tekućina (MLSS), čime osigurava stabilnu nitrifikaciju tijekom cijele godine.


Prilagođena rješenja

Niste pronašli rješenje koje sasvim zadovoljava vaše potrebe? Kontaktirajte nas kako bismo mogli porazgovarati o potencijalnim mogućnostima za vaše konkretne izazove.Željeli biste imati bolji uvid u svoj postupak u stvarnom vremenu?

Dodajete li kemikalije na temelju statične stope doziranja ili ih podešavate ovisno o opterećenju?

Brine li vas sukladnost po pitanju vršnih vrijednosti opterećenja?

Predviđate li da su na pomolu manje strogi zahtjevi u pogledu dozvola?

Imate li ponekad problema s biološkim uklanjanjem fosfora (Bio-P)?

Na temelju podataka u stvarnom vremenu, kao što su oni o protoku, ortofosfatu ili ukupnom fosforu, sustavi na kojima se nalazi Claros softver za upravljanje procesom kontinuirano prate stvarno priljevno opterećenje i radnu učinkovitost pogona. Primjenom tih procjena izračunavaju se dinamičke zadane vrijednosti, uključujući stope doziranja precipitanta u bilo kojoj točci u pogonu, kako bi se osigurala usklađenost i zajamčio neprestano učinkovit rad pogona.


Odgovarajuća rješenja:

Taloženje PO 4-P (RTC-P)

Zadovoljavanje uvjeta u pogledu graničnih vrijednosti ukupnog fosfora (TP) u efluentu pogona s kemijskom eliminacijom PO 4-P može biti vrlo zahtjevno. Različitim priljevnim opterećenjima teško se može upravljati ako je stopa doziranja precipitanta fiksna. Sustav RTC-P na temelju izmjerene vrijednosti PO 4-P izračunava zadanu vrijednost stope doziranja precipitanta, čime omogućava brzo reagiranje na promjene u priljevu i precizno reguliranje koncentracije PO 4-P do željene zadane vrijednosti. Time se može olakšati postizanje sukladnosti po pitanju vrijednosti ukupnog fosfora (TP), a trošak precipitanta i količina taložnog mulja maksimalno se smanjuju.Željeli biste imati bolji uvid u svoj postupak u stvarnom vremenu?

Je li vaš postupak zgušnjavanja mulja ili uklanjanja vode iz mulja dosljedan?

Jeste li zadovoljni stopom obuhvata svog postupka zgušnjavanja ili uklanjanja vode?

Imate li problema sa sporednim dotokom?

Dodajete li polimer na temelju statične stope doziranja ili ga podešavate u stvarnom vremenu ovisno o opterećenju?

Na trošak obrade mulja u otpadnim vodama utječe koncentracija zgusnutog, plivajućeg ili isušenog mulja, kao i upotreba polimera i koagulanta. Na temelju podataka u stvarnom vremenu za ukupne suspendirane krute tvari (TSS) i dovodnom protoku, sustavi na kojima se nalazi Claros softver za upravljanje procesom kontinuirano prate stvarno priljevno opterećenje i radnu učinkovitost postupka. Primjenom tih procjena izračunavaju se dinamičke zadane vrijednosti, uključujući one za stope doziranja kemikalija, kako bi se osigurala usklađenost i zajamčio neprestano učinkovit rad pogona.


Odgovarajuća rješenja:

Zgušnjavanje mulja (RTC-ST)

Visok prinos plina tijekom anaerobne digestije mulja, dosljedno zgusnuti/isušeni mulj i niski operativni troškovi osnovni su ciljevi postupka zgušnjavanja mulja. To se može postići primjenom sustava RTC-ST koji upravlja vrijednošću ukupnih suspendiranih krutih tvari (TSS) u zgusnutom mulju i filtratu podešavanjem doziranja polimera.


Uklanjanje vode iz mulja (RTC-SD)

Niski troškovi odlaganja mulja, minimalan negativni utjecaj na prinose i niska potrošnja polimera osnovni su ciljevi postupka uklanjanja vode iz mulja. Sustav RTC-SD to može postići upravljanjem vrijednošću ukupnih suspendiranih krutih tvari (TSS) u zgusnutom mulju i centratu podešavanjem doziranja polimera.


Flotacija otopljenim zrakom (RTC-DAF)

Visoka koncentracija ukupnih suspendiranih krutih tvari (TSS) u mulju i niska koncentracija ukupnog organskog ugljika (TOC) / ukupnih suspendiranih krutih tvari (TSS) u obrađenom efluentu osnovni su ciljevi postupka flotacije otopljenim zrakom (DAF). To se može postići primjenom sustava RTC-DAF koji upravlja vrijednošću ukupnih suspendiranih krutih tvari (TSS) u zgusnutom mulju i ispusnom efluentu ispravnim podešavanjem pH, koagulanta i doziranja polimera.


Prilagođena rješenja

Niste pronašli rješenje koje sasvim zadovoljava vaše potrebe? Kontaktirajte nas kako bismo mogli porazgovarati o potencijalnim mogućnostima za vaše konkretne izazove.


“Prior to installing Claros Process Management, we were looking at continuing the status quo of running a manual system. We were talking about hiring another DAF Attendant. Claros Process Management has helped keep us in compliance and we haven’t had any issues since it has been running consistently.”

– Operations Maintenance Manager

“Prije no što smo instalirali Claros softver za upravljanje procesom, jedina nam je mogućnost bila održavati status quo koju nam je pružalo ručno upravljanje sustavom. Raspravljali smo o tome da uposlimo još jednog rukovatelja za DAF. Claros softver za upravljanje procesom nam je pomogao da održimo sukladnost te nismo imali nikakvih problema otkad je on stalno u pogonu.”

–Voditelj za funkcioniranje i održavanje

“Dopustili smo tvrtki Hach da odmah preuzme kontrolu. Ako bi došlo do kvara određenog dijela, korisnici su mogli birati hoće li se RTC-N prebaciti na zadanu vrijednost za otopljeni kisik (DO) ili su se mogli prebaciti natrag na ručno upravljanje. Dakle, korisnici nisu oklijevali u tome da se sustav poveže s internetom. ”

- Član osoblja agencije, Kalifornija (SAD)

Zainteresirali ste se? Saznajte na koji vam način Claros može pomoći već danas.

KAKO VAM MOŽEMO
POMOĆI?